Address: Manjing Town, Renshou County, Sichuan Province, P.R China. Zip Code: 620500