Address: Manjing Town, Renshou County, Sichuan Province, P.R China.? Zip Code: 620500